Lover og regelverk

Nedenfor finner du et aktuelt utvalg lover og forskrifter du bør kjenne til når det gjelder privat barnepass.

Forskrift om miljørettet helsevern
Forskriften gjelder ved ved planlegging, tilrettelegging og drift av virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når: a) virksomheten er regelmessig, og b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og c) antall barn som er tilstede samtidig er flere enn to. Dette gjelder uavhengig av om barna er egne eller ikke, så lenge det for noen av barna utgjør en virksomhet som drives mot godtgjøring.

Foruten for barnehager, herunder familiebarnehager, gjelder forskriften for bl.a. barneparker og dagmammaer såfremt virksomheten fyller vilkårene i § 2. Sjekk kriteriene for når en dagmamma plikter å søke godkjenning fra kommunen. Godkjenningen gjelder bla. antall barn, alder, areal, oppholdstid, godtgjøring. 

Veileder til forskriften
som er laget av Helsetilsynet, gir utfyllende informasjon. Den er er tenkt å være et hjelpemiddel for de som blir berørt av forskriften. Den sier blant annet at "Antall barn i pkt c gjelder 3 barn uavhengig av om barna er egne eller ikke, så lenge det for noen av barna utgjør en virksomhet som drives mot godtgjøring."

Nyeste utgave av veilederen
som er laget av Helsedirektoratet, sier at forskriften også gjelder virksomheter for barn under skolepliktig alder av mindre omfang, f. eks. dagmamma. Virksomheten skal være godkjent av kommunen, og godkjenning gis etter søknad.

Merknader til forskriften
gir utfyllende informasjon om den enkelte paragraf. Her kan du lese at dagmammaer omfattes av den.

Barnehageloven, kapittel III. Godkjenningsplikt 
Når må en dagmammavirksomhet godkjennes som barnehage? Sjekk hva som skal til før en dagmamma må følge barnehageloven når det gjelder alt fra innhold, opptaksregler, godkjenningsplikt, tilsyn, barns og foreldres medvirkning, personale, m.v

Skatteregler for lønnsarbeid i hjemmet
Spesielle skatteregler for oppdrag avtalt mellom private for arbeid som utføres i private hjem. Spesielle skatteregler gjør det enklere og billigere å engasjere privatpersoner for arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen til arbeidsgiver (oppdragsgiver), Lønn til og med 6 000 kroner i året til én person er skattefri. Informasjon fra Skattedirektoratet.

Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Brosjyre med nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma (pdf). Utarbeidet av Oslo kemnerkontor.

Forsikring for dagmamma / selvstendig næringsdrivende
Når du er dagmamma i eget hjem, har du ikke automatisk krav på sykepenger på lik linje som andre arbeidsstakere. Er du selvstendig næringsdrivende uten forsikring har rett til sykepenger med 65 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt.

 • For sykepenger med 65 % av sykepengegrunnlaget for de første 16 kalenderdagene er premien til 2,0 %
 • For sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag er premien til 2,9 %
 • For sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag er premien til 9,9 %

Kilde: NAV

 • Godkjenningsplikten for barnepassordninger

  Godkjenningsplikten for barnepassordninger

  Departementet har skjerpet godkjenningsplikten for barnepassordninger. Formålet er å sikre kvaliteten på virksomheter av et visst omfang og sikre at omsorgen for mange barn på én gang skjer på en betryggende måte innenfor lovens rammer.

  Les mer…
  06.05.2015 10:17