Godkjenningsplikten for barnepassordninger

Godkjenningsplikten for barnepassordninger

Departementet har skjerpet godkjenningsplikten for barnepassordninger. Formålet er å sikre kvaliteten på virksomheter av et visst omfang og sikre at omsorgen for mange barn på én gang skjer på en betryggende måte innenfor lovens rammer.

Loven sier følgende: Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når: a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer, og  b) barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og  c) virksomheten utføres mot godtgjøring.

Link til loven: http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-003.html#6

I kommentarer til bestemmelsen står det følgende: Bestemmelsen regulerer plikten til å søke godkjenning og innebærer at eier av en virksomhet ikke selv fritt kan velge om denne skal søkes godkjent som barnehage. Formålet med bestemmelsen er å sikre kvaliteten på virksomheter av et visst omfang og sikre at omsorgen for mange barn på én gang skjer på en betryggende måte innenfor lovens rammer. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet fremmer helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade

Link for deg som vi ha utdypende informasjon: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr-72-2004-2005-/7/2.html?id=399418

I instillingen til den nye barnehageloven som har trådd i kraft skriver familie-, kultur- og administrasjonskomiteen følgende: Departementet ser behovet for å kontrollere omfattende barnepassordninger hvor mange barn oppholder seg mange timer i uken. Ordningene har et institusjonspreg som klart tilsier at de bør være godkjent etter barnehageloven.

Barnas sikkerhet og velferd kan komme i fare dersom slike tiltak ikke drives innenfor lovens rammer. Det har forekommet alvorlige ulykker i barnepassordninger hvor bemanningen ikke har vært i samsvar med antall barn som oppholder seg der. Videre kan lokalene være dårlig egnet til heldagsopphold for barn. Når korttidstilbud utvides til å bli et heldagstilbud, kan det bli et problem at inneareal, sanitære og hygienemessige forhold verken er dimensjonert eller tilrettelagt for slik type virksomhet. Denne formen for utvikling er uheldig og kan virke negativt for både barna og de ansatte.

Selv om forskrift om miljørettet helsevern vil stille en del helsemessige og psykososiale krav, mener departementet at dette ikke er tilstrekkelig i forhold til virksomheter som tilbyr heldagsplasser til mange barn. Barn bør ikke være i institusjonspregede heldagstilbud uten pedagogisk forsvarlige rammer. Store barnepassvirksomheter bør drive innenfor barnehagelovens rammer, med den lovpålagte kvalitetssikring og de krav til pedagogisk innhold og personale dette innebærer.

Link for deg som vil lese ennå mer: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2004-2005/inno-200405-117/1/

06.05.2015 10:17